ReadyPlanet.com
แนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร รุ่น2
การอบรมเรื่อง
"แนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร รุ่น2"
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.30 - 14.45 น.
ณ ห้อง Jupiter 10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

หลักการ และ เหตุผล
       แสงสว่างที่ดีถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คนเราสามารถมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสบายตาอย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีการใช้งานแตกต่างกันย่อมต้องการสภาพแสงที่แตกต่างกัน สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จึงจัดทำคู่มือการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคารชึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการส่องสว่าง โดยคำนึงถึงเกณฑ์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมการส่องสว่างที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยลักษณะต่างๆ โดยคู่มือนี้จะใช้ทดแทนเอกสารเดิมคือ TIEA-GD 002 "ข้อแนะนะการส่องสว่างสำหรับห้องที่มีจอคอมพิวเตอร์" และTIEA-GD 004 "ข้อแนะนำระดับความส่องสว่างภายในอาคารของประเทศไย"

      สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเนื้อหาภายในคู่มือนี้เพื่อที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร ด้านเทคนิคและหลักเกณฑ์ต่างๆ

 

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 - 11.45 น. แนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคารและเกณฑ์ต่าง ๆ
11.45 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น.

สาธิตวีธีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

-กรณีศึกษา

-(ถาม-ตอบ)

รับจำนวน  :   50 ท่าน


วิทยากร    :   คุณวีรพล  เอาทารย์สกุล
                    เลขาธิการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 

สมาชิก          800   บาท
บุคคลทั่วไป  1,000  บาท

หมายเหตุ  ได้รับหนังสือคู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร ราคา 500 บาท จำนวน 1 เล่ม ฟรี

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวมค่าเอกสาร / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / วุฒิบัตร

 

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี  :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                   :  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

 

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
1     ส่งหลักฐานทางอีเมล์
    ส่งหลักฐานทางอีเมล์
    ส่งหลักฐานทางอีเมล์
    ส่งหลักฐานทางอีเมล์
    ส่งหลักฐานทางอีเมล์
    ส่งหลักฐานทางอีเมล์
    ส่งหลักฐานทางอีเมล์
    ส่งหลักฐานทางอีเมล์
    ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10        ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11      ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12      ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13       ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14      ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15      
       


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2016 All Rights Reserved.